กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2