กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธนภร ทิพยนา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2