กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจีระพร เผือกผ่อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวทิพวรรณ เสียมไหม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3