กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐรินีย์ รตนอำไพ

นางจีระกุล ศักดิ์ดาวรรณ

นางจริยา จีนไทย