ปฐมวัย

นางสาวแก้วตา ด้วนอุสาห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวชนกสุดา ดวงแป้น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3