ข่าวประชาสัมพันธ์
NO GIFT POLICY
NO GIFT POLICY “งดรับ งดให้ของขวัญ” รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกๆ เทศกาล เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
รางวัล OBEC AWARDS
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนตลาดหนองหวาย
ขอแสดงความยินดีกับ
</td></tr>
           <tr><td class='bg_dot1' height='1' colspan='2'></td></tr>   
         </table> 
         </td></tr>  
       	           <tr><td>
         <table cellpadding=
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยรูปแบบ S.NV SMART’s MODEL

 

โรงเรียนตลาดหนองหวายได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2 โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันพิจารณากระบวนการในการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงออกมาเป็นรูปแบบ S.NV SMART’s MODEL เพื่อให้ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนตลาดหนองหวาย ปีการศึกษา 2565


 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รงเรียนตลาดหนองหวาย ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านบริหารจัดการ
 
นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

ทั้งนี้โรงเรียนตลาดหนองหวาย และท่านผู้อำนวยการสถานศึกษายังเข้ารอบการคัดเลือก สู่ระดับภูมิภาคต่อไป อีกด้วย

ขอเชิญร่วม ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ ณ โรงเรียนตลาดหนองหวาย
4 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนตลาดหนองหวายยินดีต้อนรับและขอบคุณ
ท่านบุญเลิศ ค่อนสะอาด ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่านลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ
ท่านประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะ
รวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน
ที่ท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนตลาดหนองหวาย ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างคนเก่ง คนดี และมีสุข สู่สังคมต่อไป
MOE Safety Center
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่12 พ.ค. 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางฐิติมา บุตรเลี่ยม และคณะครู บุคลากรของโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของสถานศึกษา อีกทั้งปรึกษาหารือและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนสอบO-NETสูง ในปีการศึกษา 2564 ????
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าชนะ เข้ามาให้ความรู้กฎจราจรกับนักเรียน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าชนะ ได้เข้ามาให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน และกฎจราจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตลาดหนองหวาย
สนใจสมัครเรียนที่นี้ #โรงเรียนตลาดหนองหวาย หากไม่สะดวกเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
เด็กๆ อนุบาล2 ป.1 และ ม.1
สนใจสมัครเรียนที่นี้ #โรงเรียนตลาดหนองหวาย หากไม่สะดวกเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะ
หรือโทรสอบถาม 0818912592 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่1
วันนี้ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนตลาดหนองหวายได้รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่1 ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีใกล้บ้าน #เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
โรงเรียนตลาดหนองหวาย #เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
** ชั้นอนุบาล 2
**ประถมศึกษาปีที่ 1
**มัธยมศึกษาปีที่ 1
สนใจ มาสมัครเรียนได้ที่โรงเรียน
หรือโทรศัพท์สอบถาม 077 381251
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ได้รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดเรียนแบบ On site
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ได้รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดเรียนแบบ On site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยนายศรีสินธ์ ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุร
มอบจักรยานให้นักเรียนในพื้นที่

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนตลาดหนองหวายขอร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ยินดีต้อนรับ ท่านวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ขอขอบคุณสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานีและคณะ มอบทุนการศึกษา รถจักรยานแลัอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน
สโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานีและคณะ มอบทุนการศึกษา จำนวน 13 ทุน รถจักรยาน 2 คัน แลัอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ขอขอบคุณเทศบาลตำบลท่าชนะ ที่มาช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ให้โรงเรียนค่ะ
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนตลาดหนองหวาย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564