ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติมา บุตรเลี่ยม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 สิงหาคม 2564