หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
Adobe Acrobat Document การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 447.54 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 966.92 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานและตำแหน่งข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 896.82 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบการลาของข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.54 KB
Adobe Acrobat Document การคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.53 KB
Adobe Acrobat Document ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.61 KB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.37 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.37 MB