ภาพกิจกรรม
“การประชุมผู้ปกครองนักเรียน” โรงเรียนตลาดหนองหวาย 2/2565
20 พฤศจิกายน 2565
“การประชุมผู้ปกครองนักเรียน” โรงเรียนตลาดหนองหวาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย พร้อมนางฐิติมา บุตรเลี่ยม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตลาดหนองหวาย ได้ชี้แจงแนวนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน การบริหารจัดการการศึกษา รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในหารพัฒนานักเรียน ร่วมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตลาดหนองหวาย

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,12:00   อ่าน 8 ครั้ง