คณะผู้บริหาร

นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางฐิติมา บุตรเลี่ยม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา