หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
  •   ชั้นอนุบาล 3 ขวบ - อนุบาล 2 - อนุบาล 3
  •   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  •   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3