วิสัยทัศน์ / คำขวัญ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนตลาดหนองหวายจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยี นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาครู สร้างสัมพันธ์ชุมชน ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักรู้รักสิ่งแวดล้อม

คำขวัญของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน 

ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน


ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ